Deserve In Tagalog Translation – Deserve Meaning In Tagalog

DESERVE IN TAGALOG– This article will show you the best Filipino/Tagalog translation of the word deserve. What is the meaning of the word deserve in Filipino?

DESERVE IN TAGALOG - DESERVE MEANING IN TAGALOG
DESERVE IN TAGALOG – DESERVE MEANING IN TAGALOG

What is the meaning of Deserve In English?

The term “deserve” refers to having earned or being granted something as a result of how you have acted or the traits you possess.

Furthermore, according to Merriam Webster, it is used to say that someone or something should or should not have or be given something, often followed by to + verb.

Deserve Synonyms In English

Here are some synonyms of Deserve:

 • Earn
 • Merit
 • Rate
 • Warrant
 • Suitable
 • Justify
 • Proper
 • Appropriate
 • Just
 • Right

What is Deserve In Tagalog Translation?

EnglishTagalog
DeserveNararapat
DeserveMarapat
English-Tagalog Translation

The best Filipino translation of the word deserve in Dictionaries is nararapat.

What is Deserve meaning in Tagalog?

(Nararapat)

Ang salitang “nararapat” ay tumutukoy sa pagkakaroon o pagkakaloob ng isang bagay bilang resulta ng kung paano ka kumilos o ang mga katangiang taglay mo.

Dagdag pa rito, ang nararapat ay nangangahulugang ang isang bagay o gantimpala ay akma o karapat-dapat sa taong tatanggap nito.

Deserve Synonyms in Tagalog (Nararapat Kasingkahulugan)

Here are the common synonyms for the word “Nararapat” in Tagalog:

 • Dapat
 • Wasto
 • Karapat-dapat
 • Tumpak
 • Makakabuti
 • Mas naaayon
 • Mas maayos

Deserve In Tagalog Translation Example Sentences

EnglishTagalog
Congratulations! You deserve that.Binabati kita! Iyan ang nararapat sa iyo.
After all of this, we deserve a reward.Pagkatapos ng lahat ng ito, karapat-dapat tayo ng gantimpala.
Our guests deserve a peaceful trip.Ang ating mga bisita ay nararapat sa isang mapayapang biyahe.
He didn’t deserve to be treated that way.Hindi siya karapat-dapat na tratuhin ng ganoon.
I don’t think I deserve someone like you.Sa tingin ko hindi ako nararapat sa isang tulad mo.
English Tagalog Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could translate into deserve. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Other Topics From This Page

Aside from “deserve,” here are some topics you may read about:

Summary

In summary, we have discussed the meaning of the word “deserve” and its Tagalog translation. In addition, we have provided example sentences for the Tagalog English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Deserve In Filipino“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment