East In Tagalog – East Meaning In Tagalog Translation

EAST IN TAGALOG – This article will show you the best Filipino/Tagalog translation of the English word East. What is the meaning of the word east in Tagalog?

EAST IN TAGALOG - EAST MEANING IN TAGALOG
EAST IN TAGALOG – EAST MEANING IN TAGALOG

What is the meaning of East In English?

East is the direction from which the sun rises in the morning, opposite to the west, or the part of an area or country that is in this direction.

East Synonyms In English

Here are some synonyms of East

  • Easthern
  • Oriental
  • Gerontogeous

What is East In Tagalog Translation?

The English word east can be translated in Tagalog as follows:

English Tagalog
EastSilangan
English Tagalog Translation

The best Filipino translation of the word East in Dictionaries are silangan

What is East meaning in Tagalog?

Here is the meaning of east in Tagalog

Ang silangan ay ang direksyon mula sa pagsikat ng araw sa umaga, kabaligtaran sa kanluran, o ang bahagi ng isang lugar o bansa na nasa direksyon na ito.

East In Tagalog Translation Example Sentences

EnglishTagalog
Our room is in the east part of the hotel perfect for the sunrise.Ang aming silid ay nasa silangang bahagi ng hotel na perpekto para sa pagsikat ng araw.
I’m just here waiting at east partNandito lang ako naghihintay sa silangang bahagi
You are going to east and find this person.Pumunta ka sa silangan at hanapin ang taong ito.
Neither east or south I will go.Kahit silangan o timog ay hindi ako pupunta.
She spent her life travelling in Eastern countries.Ginugol niya ang kanyang buhay sa paglalakbay sa mga bansa sa Silangan.
English Tagalog Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could translate into East. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write or say.

For Other English Tagalog Translation

Other Topics From This Page

Aside from East here are some topics you may read:

Summary

In summary, we have discussed what is the meaning of East and its Tagalog translation. We have also provided example sentences for English Tagalog Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “East In Tagalog“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment