Compensate In Tagalog Translation – Compensate Meaning In Tagalog

COMPENSATE IN TAGALOG – This article will show you the best Tagalog translation of the word compensate. What is the meaning of the word compensate in Tagalog?

COMPENSATE IN TAGALOG TRANSLATION - COMPENSATE MEANING IN TAGALOG
COMPENSATE IN TAGALOG TRANSLATION – COMPENSATE MEANING IN TAGALOG

What is the meaning of Compensate In English?

The term “compensate” refers to the payment of money in exchange for anything that has been lost, damaged, or destroyed as a result of a problem.

Compensate Synonyms In English

Here are some synonyms for compensate:

 • Indemnify
 • Recompense
 • Recoup
 • Remunerate
 • Requite
 • Satisfy

What is Compensate In Tagalog Translation?

EnglishTagalog
CompensateBayaran
CompensatePagpunan
English-Tagalog Translation

The best translation of the word “compensate” in the dictionaries is “bayaran.”

What is Compensate meaning in Tagalog? (Bayaran o Pagpunan Kahulugan)

Here is the meaning of the words “bayaran” and “pagpunan“:

Ang “bayaran” ay tumutukoy sa pagbabayad ng pera kapalit ng anumang bagay na nawala, nasira, o nawasak bilang resulta ng isang problema.

Samantala, ang pagpunan ay tumutukoy sa mga bagay na kailangang punan upang palitan ang isang bagay na kapaki-pakinabang o kailangan sa ibang bagay na may katulad na halaga.

Compensate Synonyms in Tagalog (Bayaran o Pagpunan Kasingkahulugan)

Here are some synonyms of “bayaran” or “pagpunan:

 • Mabayag
 • Ibayad
 • Tumbasan
 • Magpuno
 • Makakatumbas

Compensate In Tagalog Translation Example Sentences

EnglishTagalog
You must compensate for the things you have broken.Dapat mong bayaran ang mga bagay na nasira mo.
You can’t just compensate for what you’ve done!Hindi mo basta-basta masusuklian ang nagawa mo!
Angelo wanted to talk about his mistakes and compensate for them.Nais ni Angelo na pag-usapan ang kanyang mga pagkakamali at pagbayaran ang mga ito.
You have to compensate for your sin.Kailangan mong bayaran ang iyong kasalanan.
You don’t have to compensate for it.Hindi mo kailangang bayaran iyon.
English – Tagalog Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “compensate”. However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Aside from compensate in Tagalog, here are some translation topics that you may find:

Summary

In summary, we have discussed the meaning of the word “compensate” and its translation. In addition, we have provided example sentences for the Tagalog English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Compensate In Filipino“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment