Conducted In Tagalog Translation – Conducted Meaning In Tagalog

CONDUCTED IN TAGALOG – This article will show you the best Tagalog translation of the word conducted. What is the meaning of the word conducted in Tagalog?

CONDUCTED IN TAGALOG TRANSLATION - CONDUCTED MEANING IN TAGALOG
CONDUCTED IN TAGALOG TRANSLATION AND MEANING

What is the meaning of Conducted In English?

The word “conducted” means handled or led by a guide. It is a past simple and past participle of conduct.

Conducted Synonyms In English

Here are some synonyms for conducted:

 • Aimed
 • Assisted
 • Controlled
 • Counseled
 • Focused
 • Guided
 • Managed
 • Organized

What is Conducted In Tagalog Translation?

EnglishTagalog
ConductedIsinasagawa
English-Tagalog Translation

The best translation of the word “conducted” in the dictionaries is “isinasagawa.”

What is Conducted Meaning in Tagalog? (Isinasagawa Kahulugan)

Here is the meaning of the word “isinasagawa“:

Ang isinasagawa ay tumutukoy sa pagsasakilos o pagpatupad sa isang mahalagang gawain o tungkulin.

Conducted Synonyms in Tagalog (Isinasagawa Kasingkahulugan)

Here are some synonyms of “isinasagawa:

 • Isinasakilos
 • Isinasakatuparan
 • Ginagampanan
 • Tinutupad

Conducted In Tagalog Translation Example Sentences

EnglishTagalog
We conducted a lot of testing on this.Nagsagawa kami ng maraming pagsubok tungkol dito.
He conducted some research about frogs.Nagsagawa siya ng ilang pananaliksik tungkol sa mga palaka.
I conducted the experiment last night.Ako ay nagsagawa ng eksperimento kagabi.
They conducted an interview with the applicants.Nagsagawa sila ng panayam sa mga aplikante.
The project on the road was conducted by our team.Ang proyekto sa kalsada ay isinagawa ng aming koponan.
English – Filipino Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “conducted”. However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Aside from conducted in Filipino, here are some translation topics that you may find:

Summary

In summary, we have discussed the meaning of the word “conducted” and its Tagalog translation. In addition, we have provided example sentences for the Filipino English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Conducted In Filipino“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment