Factors In Tagalog Translation – Factors Meaning In Tagalog

FACTORS IN TAGALOG – This article will show you the best Tagalog translation of the word factors. What is the meaning of the word factors in Tagalog?

FACTORS IN TAGALOG TRANSLATION - FACTORS MEANING IN TAGALOG
FACTORS IN TAGALOG TRANSLATION – FACTORS MEANING IN TAGALOG

What is the meaning of Factors In English?

Factors” is the plural noun of “factor,” which refers to someone, somewhere, or something that influences the outcome of something.

Factors Synonyms In English

Here are some synonyms of factors:

 • Aspect
 • Cause
 • Circumstance
 • Component
 • Consideration
 • Element
 • Influence
 • Ingredient
 • Part
 • Point
 • Reasons

What is Factors In Tagalog Translation?

EnglishTagalog
FactorsMga kadahilanan
English-Tagalog Translation

The best translation of the word “factors” in the dictionaries is “mga kadahilanan.”

What is Factors meaning in Tagalog? (Mga kadahilanan Kahulugan)

Here is the meaning of the word “mga kadahilanan“:

Ang “mga kadahilanan” ay tumutukoy sa isang tao, sa isang lugar, o isang bagay na nakakaimpluwensya sa kinalabasan ng isang bagay.

Dagdag pa rito, ito ay tumutukoy sa mga dahilan, pinagmulan, pinanggalingan o ang sanhi upang mangyari ang isang partikular na pangyayari o bagay.

Factors Synonyms in Tagalog (Mga kadahilanan Kasingkahulugan)

Here are some synonyms of “mga kadahilanan:

 • Dahilan
 • Salik
 • Sanhi
 • Kadahilanan
 • Bantayan

Factors In Tagalog Translation Example Sentences

EnglishTagalog
These factors were indeed a match made in heaven.Ang mga kadahilanan na ito ay talagang isang tugma na ginawa sa langit.
Maris has considered all the factors we showed her.Isinaalang-alang ni Maris ang lahat ng mga kadahilanan na ipinakita namin sa kanya.
Because of these factors, she decided to marry Von.Dahil sa mga kadahilanan na ito, nagpasya siyang pakasalan si Von.
They’re referred to as the “prime factors.”Ang mga ito ay tinutukoy bilang ang “pangunahing mga kadahilanan.”
Many factors influence the integration process.Maraming mga kadahilanan ang nakakaimpluwensya sa proseso ng pagsasama.
English – Filipino Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “factors”. However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Aside from factors in Tagalog, here are some translation topics that you may find:

Summary

In summary, we have discussed the meaning of the word “factors” and its translation. In addition, we have provided example sentences for the Tagalog English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Factors In Filipino“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment