Ruined In Tagalog Translation – Ruined Meaning In Tagalog

RUINED IN TAGALOG – This article will show you the best Tagalog translation of the word ruined. What is the meaning of the word ruined in Tagalog?

RUINED IN TAGALOG TRANSLATION - RUINED MEANING IN TAGALOG
RUINED IN TAGALOG TRANSLATION AND MEANING

What is the meaning of Ruined In English?

Ruined refers to something that has been damaged or destroyed in some way.

Ruined Synonyms In English

Here are some synonyms for ruined:

 • Collapsed
 • Demolished
 • Ravaged
 • Smashed
 • Wrecked
 • Abolished
 • Annihilated
 • Crashed
 • Crushed
 • Decayed
 • Desolated
 • Destroyed
 • Wrecked
 • Spoiled

What is Ruined In Tagalog Translation?

EnglishTagalog
RuinedWasak
English-Tagalog Translation

The best translation of the word “ruined” in the dictionaries is “wasak.”

What is Ruined Meaning in Tagalog? (Wasak Kahulugan)

Here is the meaning of the word “wasak“:

Ang wasak ay tumutukoy sa isang bagay na nasira o nawasak.

Dagdag pa rito, ayon sa proudpinoy.ph, ang wasak ay tumutukoy sa mga kilos o pamamaraan ng isang tao upang ganap na sirain ang isang bagay.

Ruined Synonyms in Tagalog (Wasak Kasingkahulugan)

Here are some synonyms of “wasak:

 • Sira
 • Basag
 • Giba
 • Sirain
 • Wala
 • Guho
 • Pinsalain
 • Pagkawasak
 • Makasira

Ruined In Tagalog Translation Example Sentences

EnglishTagalog
You ruined everything!Sinira mo ang lahat!
She was ruined by her own deeds.Nasira siya sa sarili niyang mga gawa.
My dress was ruined.Nasira ang damit ko.
Diego ruined the marriage of his friend.Sinira ni Diego ang kasal ng kanyang kaibigan.
He ruined the moment.Sinira niya ang sandali.
English – Filipino Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “ruined”. However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Aside from ruined in Tagalog, here are some translation topics that you may find:

Summary

In summary, we have discussed the meaning of the word “ruined” and its translation. In addition, we have provided example sentences for the Filipino English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Ruined In Filipino“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment