Colleague In Tagalog – Colleague Meaning In Tagalog

COLLEAGUE IN TAGALOG – This article will show you the best Filipino/Tagalog translation of the English word Colleague. What is the meaning of the word colleague in Tagalog?

COLLEAGUE IN TAGALOG - COLLEAGUE MEANING IN TAGALOG
COLLEAGUE IN TAGALOG – COLLEAGUE MEANING IN TAGALOG

What is the meaning of Colleague In English?

Colleague means an associate or coworker typically in a profession or in a civil or ecclesiastical office and often of similar rank or status a fellow worker or professional.

Colleague Synonyms In English

Here are some synonyms of Colleague

  • Associate
  • Teammates
  • Workmate
  • Co-worker
  • Comrade
  • Companion
  • Confederate
  • Partner

What is Colleague In The Tagalog Translation?

The English word Colleague can be translated in Tagalog as follows:

English Tagalog
ColleagueKasamahan
Colleague Katrabaho
Colleague Kasosyo
Colleague Kabalikat
Colleague Kakampi
Colleague Pangkat
Colleague Kasama
Colleague Panyero
English Tagalog Translation

The best Filipino translation of the word Colleague in Dictionaries are kasamaha katrabaho, kasosyo, kabalikat, kakampi, pangkat, kasama, panyero.

What is Colleague meaning in Tagalog?

Here is the meaning of Colleague in Tagalog

Ang kasamahan ay nangangahulugang isang kaakibat o katrabaho na karaniwang nasa isang propesyon o sa isang sibil o eklesikal na tanggapan at madalas na may katulad na ranggo o katayuan ng isang kapwa manggagawa o propesyonal.

Colleague In Tagalog Translation Example Sentences

EnglishTagalog
My boss will introduce my new colleague.Ipapakilala ng boss ko ang bago kong katrabaho.
We have a new colleague in our group.Mayroon kaming bagong kasamahan sa aming grupo.
My mom let me to go with you but I need to bring my colleague.Pinayagan ako ng nanay ko na sumama sa iyo pero kailangan kong isama ang kasama ko.
She have a joyful colleagues.Mayroon siyang masayang mga kasamahan.
Don’t worry I have my colleague to help in my projects.Huwag mag-alala mayroon akong kasama na tutulong sa aking mga proyekto.
English Tagalog Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could translate into Colleague. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write or say.

For Other English Tagalog Translation

Other Topics From This Page

Aside from Colleague here are some topics you may read:

Summary

In summary, we have discussed what is the meaning of colleague and its Tagalog translation. We have also provided example sentences for English Tagalog Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “ Colleague In Tagalog“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment