Conclusion In Tagalog – Conclusion Meaning In Tagalog

CONCLUSION IN TAGALOG – This article will show you the best Filipino/Tagalog translation of the English word Conclusion. What is the meaning of the word conclusion in Tagalog?

CONCLUSION IN TAGALOG - CONCLUSION MEANING IN TAGALOG
CONCLUSION IN TAGALOG – CONCLUSION MEANING IN TAGALOG

What is the meaning of Conclusion In English?

Conclusion is an opinion arrived at through a process of reasoning.

Additionally, according to merriam-webster.com, the necessary consequence of two or more propositions taken as premises.

Conclusion Synonyms In English

Here are some synonyms of conclusion

  • Consequence
  • Deduction
  • Determination
  • Inference
  • Eduction
  • Assumption
  • Guess
  • Induction

What is Conclusion In Tagalog Translation?

The English word Conclusion can be translated in Tagalog as follows:

English Tagalog
ConclusionKonklusyon
Conclusion Paghatol
Conclusion Palagay
Conclusion Pagpapasiya
Conclusion Paghihinuha
Conclusion Wakas
Conclusion Huwisyo
English Tagalog Translation

The best Filipino translation of the word Conclusion in Dictionaries are konklusyon, paghatol, palagay, pagpapasiya, paghihinuha, wakas, huwisyo.

What is Conclusion meaning in Tagalog?

Ang konklusyon ay inilalahad ang mga mahahalagang elemento ng patunay batay sa naging resulta ng isinasagawang pagtataya na pinangalawahan ng balidasyon.

Dagdag pa rito, ang konklusyon ay parating nasa huli ng pag aaral upang lalaong maintindihan ng mga nagbabasa.

Conclusion In Tagalog Translation Example Sentences

EnglishTagalog
I told you my conclusion is accurate.Sinabi ko sa iyo ang aking konklusyon ay tumpak.
Your conclusion towards the topic is good but we need to think about it.Ang iyong konklusyon patungo sa paksa ay mabuti ngunit kailangan nating pag-isipan ito.
Why did you come up with that conclusion?Bakit ka nakabuo ng konklusyon na iyon?
The conclusion was right the he is negligent.Tama ang konklusyon siya ay napabayaan.
What is your conclusion about this problem.Ano ang iyong konklusyon tungkol sa problemang ito.
English Tagalog Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could translate into conclusion. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write or say.

For Other English Tagalog Translation

Other Topics From This Page

Aside from Conclusion here are some topics you may read:

Summary

In summary, we have discussed what is the meaning of conclusion and its Tagalog translation. We have also provided example sentences for English Tagalog Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Conclusion In Tagalog“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment