Fools In Tagalog – Fools Meaning In Tagalog Translation

FOOLS IN TAGALOG – This article will show you the best Filipino/Tagalog translation of the English word Fools. What is the meaning of the word fools in Tagalog?

FOOLS IN TAGALOG - FOOLS MEANING IN TAGALOG
FOOLS IN TAGALOG – FOOLS MEANING IN TAGALOG

What is the meaning of Fools In English?

Fools a person who behaves in a silly way without thinking and who acts unwisely or imprudently a silly person.

Additionally, according to dictionary.cambridge.org, to trick someone or make someone appear stupid in some way.

Fools Synonyms In English

Here are some synonyms of Fools

  • Idiot
  • Blockhead
  • Halfwit
  • Buffoon
  • Moron
  • Jerk
  • Ignoramus
  • Cretin
  • Dunce

What is Fools In Tagalog Translation?

The English word fools can be translated in Tagalog as follows:

English Tagalog
FoolsTanga
FoolsMadaling maloko
FoolsMahina ang pag-iisip
FoolsMapaniwalain
FoolsMang-mang
FoolsLoko
FoolsManloko
FoolsLinlangin
FoolsTunggak
FoolsGunggong
FoolsUngas
FoolsHangal
English Tagalog Translation

The best Filipino translation of the word Fools in Dictionaries are tanga, madaling maloko, mahina ang pag-iisp, mapaniwalain, mangmang, loko, manloko, linlangin, tunggak, gunggong, ungas, hangal.

What is Fools meaning in Tagalog?

Here is the meaning of fools in Tagalog

Ang tanga ay isang tao na kumikilos sa isang kalokohang paraan nang hindi nag-iisip at kumikilos nang hindi matalino o walang pakundangan sa isang hangal na tao.

Dagdag pa rito, upang linlangin ang isang tao o magpakita ng isang tao na bobo sa ilang paraan.

Fools In Tagalog Translation Example Sentences

EnglishTagalog
Today is fools day.Ngayon ay araw ng mga tanga.
You look like a fools don’t you think of that.Para kang tanga hindi mo ba naiisip yun.
Learn from your past don’t be fooled again.Matutu ka sa iyong karanasan, huwawag na ulit magpapaloko.
I was once  fooled and I don’t want to experience the same feelings. Minsan akong  naloko at ayaw kong maranasan ang parehong damdamin.
Those fools are the one who get my phone.Ang mga tanga na iyon ang nakakuha ng aking telepono.
English Tagalog Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could translate into Fools. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write or say.

For Other English Tagalog Translation

Other Topics From This Page

Aside from Fools here are some topics you may read:

Summary

In summary, we have discussed what is the meaning of Fools and its Tagalog translation. We have also provided example sentences for English Tagalog Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Fools In Tagalog“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment