History In Tagalog – History Meaning In Tagalog Translation

HISTORY IN TAGALOG – This article will show you the best Filipino/Tagalog translation of the English word History. What is the meaning of the word history in Tagalog?

HISTORY IN TAGALOG - HISTORY MEANING IN TAGALOG
HISTORY IN TAGALOG – HISTORY MEANING IN TAGALOG

What is the meaning of history In English?

History a chronological record of significant events (such as those affecting a nation or institution) often including an explanation of their causes.

Additionally, according to merriam-webster.com, a branch of knowledge that records and explains past events.

History Synonyms In English

Here are some synonyms of history

  • The past
  • Annals
  • Record
  • Chronicle
  • The past
  • Old days
  • Report
  • Archive
  • Antiquity

What is History In Tagalog Translation?

The English word history can be translated in Tagalog as follows:

English Tagalog
HistoryKasaysayan
History Ang nakaraan
History Sinaunang panahon
History Nangyari
History Istorya
History Salaysay
History Dating panahon
History Kaganapan
History Yugto
History Insidente
History karanasan
English Tagalog Translation

The best Filipino translation of the word History in Dictionaries are kasaysayan, ang nakaraan, sinaunang panahon, nangyari, istorya, salaysay, dating panahon, kaganapan, yugto, insidente, karanasan.

What is History meaning in Tagalog?

Here is the meaning of history in Tagalog

Ang kasaysayan ay ang pag-aaral tungkol sa mga pangyayari noong mga nakalipas na panahon, lalo-lalo na ang mga kapakanang pantao at kabuuang pagtitipon sa mga pag-unlad na nagdaan, kaugnay sa isang partikular na bansa, tao, bagay, at iba pa

Dagdag pa rito ayon sa tagaloglang.com, ang kasaysayan ay tuloy-tuloy at kronolohikong pagtatala ng mga pangyayaring may kabuluhan o pampubliko.

History In Tagalog Translation Example Sentences

EnglishTagalog
Don’t forget our history.Huwag kalimutan ang ating kasaysayan.
My favorite subject before is history.Ang paborito kung subject noon ay kasaysayan.
When I started to learn history I just love it.Noong nagsimula akong mag-aral ng kasaysayan, nagustuhan ko.
I need to return this history book in the library.Kailangan kong ibalik itong kasaysayang aklat na ito sa aklatan.
You need to know the history of that war before you conclude.Kailangan mong malaman ang kasaysayan ng digmaang iyon bago ka magpasya..
English Tagalog Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could translate into History. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write or say.

For Other English Tagalog Translation

Other Topics From This Page

Aside from History here are some topics you may read:

Summary

In summary, we have discussed what is the meaning of History and its Tagalog translation. We have also provided example sentences for English Tagalog Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “History In Tagalog“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment