Intimidate In Tagalog – Intimidate Meaning In Tagalog Translation

INTIMIDATE IN TAGALOG – This article will show you the best Filipino/Tagalog translation of the English word Intimidate. What is the meaning of the word Intimidate in Tagalog?

INTIMIDATE IN TAGALOG - INTIMIDATE MEANING IN TAGALOG
INTIMIDATE IN TAGALOG – INTIMIDATE MEANING IN TAGALOG

What is the meaning of Intimidate In English?

Intimidate someone you must first fear or threaten them in order to compel them to do what you desire.

Additionally, Intimidate also means to make someone afraid or timid by threatening them.

Intimidate Synonyms In English

Here are some synonyms of intimidate

  • Frighten
  • Menace
  • Terrify
  • Scare
  • Alarm
  • Terrorize
  • Discourage
  • Threaten
  • Pressure
  • Torment

What is Intimidate In Tagalog Translation?

The English word intimidate can be translated in Tagalog as follows:

English Tagalog
IntimidateTakutin
Intimidate Banta
Intimidate Pagpapahirap
Intimidate Takot
Intimidate Alarma
Intimidate Kilabotin
Intimidate Asarin
Intimidate Pagbabanta
IntimidateNakakatakot
English Tagalog Translation

The best Filipino translation of the word Intimidate in Dictionaries are takutin, banta, pagpapahirap, takot, alarma, kilabotin, asarin, pagbabanta.

What is Intimidate meaning in Tagalog?

Here is the meaning of Intimidate in Tagalog

Ang takutin ay nangangahulugang ang isang tao na dapat mo munang takutin o pagbabantaan para mapilitan silang gawin ang gusto mo.

Dagdag pa rito, ang takutin ay natatakot o mahiyain sa pamamagitan ng pagbabanta ng isang tao, karaniwang upang mahimok sila na gumawa ng isang bagay na nais mong gawin nila.

Intimidate In Tagalog Translation Example Sentences

EnglishTagalog
He intimidate me to do such thing and I don’t have any choice but to follow him.Tinatakot niya akong gawin ang bagay na iyon at wala akong pagpipilian kundi sundin siya.
Trust yourself don’t be intimidate we are here to support you.Magtiwala ka sa sarili mo wag kang matakot andito kami para suportahan ka.
Why you’re so intimidate with her she’s my friend.Bakit ka takot sa kanya kaibigan ko siya.
They Intimidate me if I will not go with them they will kill my family.Tinatakot nila ako kapag hindi ako sasama sa kanila papatayin nila ang pamilya ko.
Who are you to intimidate me.Sino ka para takutin ako.
English Tagalog Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could translate into Intimidate. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write or say.

For Other English Tagalog Translation

Other Topics From This Page

Aside from Intimidate here are some topics you may read:

Summary

In summary, we have discussed what is the meaning of Intimidate and its Tagalog translation. We have also provided example sentences for English Tagalog Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Intimidate In Tagalog“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment